شماره حساب های سایت(درخواستی عزیزانی که قصد خرید پکیج های ما را به صورت پستی داشتند):

  • بانک ملت(بنام حامد پورعلی)

شماره کارت: ۳۵۳۵ ۸۰۱۲ ۳۳۷۵ ۶۱۰۴

شماره حساب:  ۴۶۶۶۹۸۸۵۶۶

  • بانک شهر(بنام حامد پورعلی)

شماره کارت: ۳۳۱۳ ۱۷۲۹ ۰۶۱۰ ۵۰۴۷

شماره حساب:  ۷۰۰۷۸۹۳۱۵۹۲۹